Projekty Unijne

Dnia 28 listopada 2016 roku Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu podpisał umowę o dofinansowanie  na realizację projektu pn. „Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Bolesławiec” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia: Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

 

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez:

- zakup aparatury medycznej na SOR, 

- zakup infrastruktury niezbędnej do odbioru danych medycznych pacjenta transmitowanych ze środków transportu sanitarnego,

- prace remontowe związane z założeniem klimatyzacji w pomieszczeniach SOR oraz montażem nowych, automatycznych drzwi wejściowych na SOR.

Całkowity koszt Projektu wynosi:

 2 666 759,98 zł

Wysokość dofinansowania  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

85 % kwoty wydatków kwalifikowanych nie więcej niż  2 266 745,98 zł.

 

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Projektem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

- skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.pois.gov.pl

lub

-wysłać wiadomość na adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl